jQuery(document).ready(function(){ var qcloud={}; $('[_t_nav]').hover(function(){ var _nav = $(this).attr('_t_nav'); clearTimeout( qcloud[ _nav + '_timer' ] ); qcloud[ _nav + '_timer' ] = setTimeout(function(){ $('[_t_nav]').each(function(){ $(this)[ _nav == $(this).attr('_t_nav') ? 'addClass':'removeClass' ]('nav-up-selected'); }); $('#'+_nav).stop(true,true).slideDown(200); }, 150); },function(){ var _nav = $(this).attr('_t_nav'); clearTimeout( qcloud[ _nav + '_timer' ] ); qcloud[ _nav + '_timer' ] = setTimeout(function(){ $('[_t_nav]').removeClass('nav-up-selected'); $('#'+_nav).stop(true,true).slideUp(200); }, 150); }); });
2017/01/13 全景展示
360度全景展示
2017/01/13 网上祭祀
生态安葬 网上祭祀
纪念视频的内容可以是逝者一生经历的总结,亦或是生者对故人的情感表达,通过影像、音乐和文字的搭配,完成逝者的生前拼图,既是对逝者的怀念也是对生者的安慰。
空内容